محمد حسین روشنک، چهره ماندگار کار و تولید خراسان رضوی، در شهرآرا گفت: وضعیت فرهنگی کشور کارآفرین پرور نیست.

 وضعیت فرهنگی کشور کارآفرین‌پرور نیست.

چهره‌ ماندگار کار و تولید خراسان رضوی، از وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور کارآفرین‌پرور نیست.
محمدحسین روشنک در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: فیلم‌های تلویزیون معمولا کارآفرینان و تولید‌کنندگان را چهره‌هایی غیر‌موجه و نامطلوب معرفی می‌کنند و این موضوع سبب ناامن شدن حوزه کسب‌وکار در کشور می‌شود.روشنک با اشاره به اینکه دولت کارآفرین و کارفرمای خوبی نیست، تصریح کرد: شاید کسانی که در دولت کار می‌کنند، از وضعیت خود راضی به نظر برسند، اما این افراد تولید ناخالص ملی را افزایش نمی‌دهند، بلکه این فعالیت کارآفرین است که با تلاش در بخش خصوصی اشتغال‌زایی کند.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: باید دانشگاه یا مرکزی فرهنگی وجود داشته باشد تا به شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینان در کشور بپردازد.

 

محمد حسین روشنک، چهره ماندگار کار و تولید خراسان رضوی، در شهرآرا گفت: وضعیت فرهنگی کشور کارآفرین پرور نیست.