آقای محمد حسین روشنک در جلسه هیات رییسه اتاق بازرگانی گفت : صادرکنندگان هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده­ اند.محمد حسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

صادرکنندگان هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده­ اند .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی :

محمدحسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد در جلسه هماهنگی روز ملی صادرات در خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان، خود را طلبکار از دولت می­دانند و دولت باید بدهی خود به صادرکنندگان را از طریق پرداخت جوایز صادراتی بپــردازد.

روشنک افزود: محدودیت­های تحمیل شده بر صادرات و زیانهایی که در طول سالیان گذشته به آنها وارد شده باید آسیب شناسی گردد.

روشنک همچنین با اشاره به ممنوعیت­ها و محدودیت­های ایجاد شده برای صادرکنندگان خواستار رفع هر گونه محدودیت صادراتی، و شناسائی و دلجوئی از خســارت دیدگان این محدودیتها و ممنوعیتها، همزمان با روز ملی صـادرات گردید.

وی افزود: یکی از مطالبات صادرکنندگان از دولت حذف مالیات از صادرات می­باشد که باعث ایجاد مشکلات جدی برای صـادرات گردیده است.

وی خاطر نشان ساخت: دید و برخورد نسبت به فعالین اقتصادی هنوز منفی می­باشد و تجار و بازرگانان ما هنوز به جایگاه واقعی خود در جامعه دست پیدا نکرده­اند.

وی خواستــار احترام به صادرکنندگان نمونه به عنــوان افــرادی که در سخت­ترین شرایط با تلاش شبانه روزی چرخ تولید و صادرات را چرخانده­اند گردید.  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی :

محمدحسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد در جلسه هماهنگی روز ملی صادرات در خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان، خود را طلبکار از دولت می­دانند و دولت باید بدهی خود به صادرکنندگان را از طریق پرداخت جوایز صادراتی بپــردازد.

روشنک افزود: محدودیت­های تحمیل شده بر صادرات و زیانهایی که در طول سالیان گذشته به آنها وارد شده باید آسیب شناسی گردد.

روشنک همچنین با اشاره به ممنوعیت­ها و محدودیت­های ایجاد شده برای صادرکنندگان خواستار رفع هر گونه محدودیت صادراتی، و شناسائی و دلجوئی از خســارت دیدگان این محدودیتها و ممنوعیتها، همزمان با روز ملی صـادرات گردید.

وی افزود: یکی از مطالبات صادرکنندگان از دولت حذف مالیات از صادرات می­باشد که باعث ایجاد مشکلات جدی برای صـادرات گردیده است.

وی خاطر نشان ساخت: دید و برخورد نسبت به فعالین اقتصادی هنوز منفی می­باشد و تجار و بازرگانان ما هنوز به جایگاه واقعی خود در جامعه دست پیدا نکرده­اند.

وی خواستــار احترام به صادرکنندگان نمونه به عنــوان افــرادی که در سخت­ترین شرایط با تلاش شبانه روزی چرخ تولید و صادرات را چرخانده­اند گردید.  
آقای محمد حسین روشنک در جلسه هیات رییسه اتاق بازرگانی گفت : صادرکنندگان هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده­ اند.