نشست اعضاي هيات مديره انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد در محل غرفه كتابخانه هاي عمومي

نشست اعضاي هيات مديره انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد در محل غرفه كتابخانه هاي عمومي 
 در اين نشست آقايان محمدحسین روشنک رئيس انجمن خيرين ، پورفتح الله مشاور استاندار و مديرعامل سازمان همياري هاي شهرداري هاي خراسان رضوي ، عربشاهي نائب رئيس انجمن ، كرباسي خزانه دار انجمن ، دكتر جواهري عضو هيات مديره انجمن خيرين و كرمي معاون اداره كل كتابخانه هاي عمومي حضور به هم رسانده و ديدگاه هاي خود را در خصوص جلب مشاركت هاي خيرين استان در ساخت كتابخانه هاي عمومي ارائه نمودند.
نشست اعضاي هيات مديره انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد در محل غرفه كتابخانه هاي عمومي