بازديد اعضاء انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان مشهد از بخش نسخ خطي كتابخانه عمومي شهيد باهنر

بازديد اعضاء انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان مشهد از بخش نسخ خطي كتابخانه عمومي شهيد باهنر

به گزارش روابط عمومي اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مشهد بخش نسخ خطي كتابخانه شهيد باهنر داراي 285 نسخه كتاب خطي و 921 نسخه كتاب سنگي مي باشد و در حال حاضر با عنايت به آماده سازي اوليه مورد استفاده محققين و پژوهشگران عضو كتابخانه قرار مي گيرد .
آقای محمد حسین روشنک رییس انجمن به اتفاق دیگر اعضاء انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان از کتابخانه باهنر بازدید داشتند که در بازديد از كتب خطي ضمن تشكر از كتابداران كتابخانه بر تجهيز بخش نسخ خطي تاكيد نمودند.
آقای روشنک در همان روز از نمایشگاه صنایع دستی که در طبقه زیرین کتابخانه باهنر برپا بود نیز دیدن نمودند.

بازديد اعضاء انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان مشهد از بخش نسخ خطي كتابخانه عمومي شهيد باهنر