سومین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز در مهر ماه 1392 با ریاست آقای محمد حسین روشنک و با حضور جناب آقای موحدیان فرماندار محترم مشهد د رمحل کتابخانه هجرت برگزار شد.

 

سومین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز

 

موحدیان ، فرماندار مشهد :

 

انجمن کتابخانه ساز شهرستان مشهد با اقدامات خود باید باعث رونق کتاب خوانی در شهرستان مشهد  بشود

 

      در سومین جلسة انجمن خیرین تجهیز و توسعه کتابخانه های مشهد مقدس که با حضور حسن موحدیان ، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد در محل کتابخانة هجرت مشهد برگزار شد ؛  محمد حسین روشنک ، رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان مشهد محورهای ششگانة فعالیت انجمن مذکور را به شرح ذیل عنوان نمود :

 

1 ) کمک به انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد مقدس برای انجام مأموریت های محوله 2 ) کمک به توسعه و تجهیز کتابخانه ها در شهرستان مشهد 3 ) انجام تبلیغات و ایجاد فضای عمومی مناسب برای توسعه و تجهیز کتابخانه در مشهد مقدس

 

4 ) پی گیری به منظور نهادینه کردن ایجاد کتابخانه در ساخت و سازهای جدید شهر مشهد مقدس 5 ) کمک به آموزش و پرورش در توسعه و تجهیز کتابخانه های مدارس مشهد مقدس 6 ) برگزاری جلسات و تهیه امکانات توسعة کتاب خوانی در ادارات دولتی شهرستان مشهد مقدس.

 

     در این جلسه همچنین برنامه های هفتة کتاب سال جاری با هدف بررسی نحوة مشارکت انجمن خیرین تجهیز و توسعه کتابخانه های  شهرستان مشهد با آن برنامه ها توسط شاهرخ عربشاهی ؛ مسئول کمیتة برنامه ریزی و اتاق فکر انجمن کتابخانه های عمومی و نایب رئیس انجمن کتابخانه ساز شهرستان مشهد تبیین شد.

 

که مقرر گردید با توجه به نو پا بودن انجمن هر یک از برنامه ها که ممکن بو د را  انجام دهد .

 

     موحدیان ؛ فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد در این جلسه ضمن تأکید بر هدف غایی     فعالیت های انجمن خیرین تجهیز و توسعه کتابخانه در زمینة گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در رابطه با فلسفة وجودی تشکیل انجمن خیرین شهرستان و نحوة فعالیت این انجمن گفت : " هدف اصلی تشکیل این انجمن کمک به توسعه کتاب و کتاب خوانی است." وی افزود : "ما باید اول کتابخوانی را تشویق کنیم و سپس بر اساس تقاضای کتابخوانان به ایجاد کتابخانه مبادرت نماییم. این انجمن باید با اقدامات خود باعث رونق کتابخوانی در جامعه شود .

سومین جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز  در مهر ماه 1392 با ریاست آقای محمد حسین روشنک و با حضور جناب آقای موحدیان فرماندار محترم مشهد د رمحل کتابخانه هجرت برگزار شد.