مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ایمان تجارت روشن: 80 درصد ظرفیت برندسازی استان خالی است.


80 درصد ظرفیت برندسازی استان خالی است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت: هنوز 80 درصد ظرفیت برندسازی این استان خالی است و از آن استفاده نشده است. به گزارش ایرنا، «محمد حسین روشنک» افزود:20 برند شناخته شده تولیدات داخلی خراسان رضوی وجود دارد ولی تولیدکنندگان این استان، هنوز از ظرفیت واقعی خود در برندسازی که می تواند در عرصه جهانی مطرح شود، استفاده نکرده اند. وی اظهارکرد: این در حالی است که ایده ایجاد برند در ایران، برای نخستین بار در خراسان رضوی مطرح  شد و بخش خصوصی این استان در عرصه برندسازی در کشور پیشتاز است.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ایمان تجارت روشن: 80 درصد ظرفیت برندسازی استان خالی است.